logo
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  15/02/2019
 • 2,900,000 đ
 • 2,400,000 đ
 •  NDISGN2972-005-150219M-2
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 15/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,400,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  15/02/2019
 • 3,220,000 đ
 • 2,720,000 đ
 •  NDISGN2972-005-150219M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 15/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,720,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  15/02/2019
 • 3,990,000 đ
 • 3,490,000 đ
 •  NDISGN2971-005-150219M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 15/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,490,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  15/02/2019
 • 3,000,000 đ
 • 2,500,000 đ
 •  NDISGN2971-005-150219M-2
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 15/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,500,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  22/02/2019
 • 2,900,000 đ
 • 2,400,000 đ
 •  NDISGN2972-006-220219M-2
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 22/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,400,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  22/02/2019
 • 3,220,000 đ
 • 2,720,000 đ
 •  NDISGN2972-006-220219M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 22/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,720,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  22/02/2019
 • 3,990,000 đ
 • 3,490,000 đ
 •  NDISGN2971-006-220219M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 22/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,490,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  22/02/2019
 • 3,310,000 đ
 • 2,810,000 đ
 •  NDISGN2971-006-220219M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 22/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,810,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  15/02/2019
 • 3,310,000 đ
 • 2,810,000 đ
 •  NDISGN2971-005-150219M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 15/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,810,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  22/02/2019
 • 3,000,000 đ
 • 2,500,000 đ
 •  NDISGN2971-006-20219M-2
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 22/02/2019 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,500,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  07/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-009-071218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 07/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  07/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-009-071218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 07/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  14/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-010-141218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 14/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  14/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-010-141218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 14/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  21/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-011-211218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 21/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  21/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-011-211218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 21/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  28/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-012-281218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 28/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  28/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-012-281218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 28/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  01/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-004-011118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 01/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  02/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-004-021118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 02/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  02/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-004-021118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 02/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  08/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-005-081118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 08/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  09/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-005-091118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 09/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  09/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-005-091118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 09/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  15/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-006-151118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 15/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  16/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-006-161118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 16/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  16/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-006-161118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 16/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  22/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-007-221118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 22/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  23/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-007-231118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 23/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  23/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-007-231118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 23/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  29/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-008-291118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 29/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  30/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-008-301118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 30/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  30/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-008-301118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 30/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  06/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-009-061218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 06/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  13/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-010-131218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 13/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  20/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-011-201218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 20/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  27/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-012-271218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 27/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  11/10/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-001-111018X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 11/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  18/10/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-002-181018X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 18/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  25/10/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-003-251018X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 25/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
.