logo
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  07/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-009-071218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 07/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  07/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-009-071218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 07/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  14/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-010-141218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 14/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  14/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-010-141218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 14/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  21/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-011-211218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 21/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  21/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-011-211218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 21/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  28/12/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-012-281218M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 28/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  28/12/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-012-281218M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 28/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  01/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-004-011118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 01/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  02/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-004-021118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 02/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  02/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-004-021118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 02/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  08/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-005-081118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 08/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  09/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-005-091118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 09/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  09/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-005-091118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 09/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  15/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-006-151118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 15/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  16/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-006-161118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 16/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  16/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-006-161118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 16/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  22/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-007-221118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 22/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  23/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-007-231118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 23/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  23/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-007-231118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 23/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  29/11/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-008-291118X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 29/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  30/11/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-008-301118M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 30/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  30/11/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-008-301118M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 30/11/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  06/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-009-061218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 06/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  13/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-010-131218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 13/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  20/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-011-201218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 20/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  27/12/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-012-271218X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 27/12/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  11/10/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-001-111018X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 11/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  18/10/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-002-181018X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 18/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   4 ngày
 •  08 chỗ
 •  25/10/2018
 • 4,568,000 đ
 • 4,068,000 đ
 •  INSGN2972-003-251018X-34
 •  Số ngày: 4 ngày
 •  Khởi hành: 25/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 08
 • 4,068,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  26/10/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-003-261018M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 26/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  26/10/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-003-261018M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 26/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  19/10/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-002-191018M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 19/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  19/10/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-002-191018M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 19/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  12/10/2018
 • 3,978,000 đ
 • 3,478,000 đ
 •  INSGN2971-001-121018M-4
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 12/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 3,478,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  12/10/2018
 • 2,998,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  INSGN2971-001-121018M-3
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Khởi hành: 12/10/2018 | 06:00
 •  Số chỗ còn nhận: 12
 • 2,498,000 đ
 •   3 ngày
 •  12 chỗ
 •  Thứ 4, thứ 6
 • 2,890,000 đ
 • 2,498,000 đ
 •  ND-SGN-PQ-01
 •  Số ngày: 3 ngày
 •  Ngày khởi hành: thứ 4, thứ 6
 •  Số chỗ còn nhận: 12 chỗ
 • 2,498,000 đ

Từ lâu, Phú Quốc đã được du khách biết đến là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Đảo Phú Quốc có diện tích 589,23 km2 nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang, là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây

 • Click xem
.