logo
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  06/07/2019
 • 14,988,000 đ
 • 14,388,000 đ
 •  NNGSGN1823-001-060719VJ-5L
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 06/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,388,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  10/07/2019
 • 15,490,000 đ
 • 14,990,000 đ
 •  NNGSGN1823-001-1007197C-5D
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 10/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  11/07/2019
 • 15,490,000 đ
 • 14,990,000 đ
 •  NNGSGN1823-002-1107197C-5D
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 11/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  12/07/2019
 • 15,490,000 đ
 • 14,990,000 đ
 •  NNGSGN1823-003-1207197C-5D
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 12/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  13/07/2019
 • 15,488,000 đ
 • 14,888,000 đ
 •  NNGSGN1823-002-130719VJ-5L
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 13/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,888,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  18/07/2019
 • 15,490,000 đ
 • 14,990,000 đ
 •  NNGSGN1823-004-1807197C-5D
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 18/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  20/07/2019
 • 15,490,000 đ
 • 14,990,000 đ
 •  NNGSGN1823-005-2007197C-5D
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 20/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  20/07/2019
 • 15,488,000 đ
 • 14,888,000 đ
 •  NNGSGN1823-003-200719VJ-5L
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 20/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,888,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  21/07/2019
 • 15,490,000 đ
 • 14,990,000 đ
 •  NNGSGN1823-006-2107197C-5D
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 21/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,990,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  27/07/2019
 • 15,488,000 đ
 • 14,888,000 đ
 •  NNGSGN1823-004-270719VJ-5L
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 27/07/2019 | 23:55
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,888,000 đ
.