logo
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  03/11/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-031119VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 03/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  07/11/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-071119VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 07/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  10/11/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-101119VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 10/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  12/11/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-121119VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 12/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  17/11/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-171119VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 17/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  21/11/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-211119VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 21/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  24/11/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-241119VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 24/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  26/11/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-261119VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 26/11/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  01/12/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-011219VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 01/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  05/12/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-051219VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 05/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  08/12/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-081219VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 08/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  10/12/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-101219VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 10/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  15/12/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-151219VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 15/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  19/12/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-191219VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 19/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
 •   5 ngày
 •  20 chỗ
 •  22/12/2019
 • 14,490,000 đ
 •  NNGSGN1864-001-221219VJ-4BY
 •  Số ngày: 5 ngày
 •  Khởi hành: 22/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 20
 • 14,490,000 đ
 •   6 ngày
 •  18 chỗ
 •  24/12/2019
 • 15,490,000 đ
 •  NNGSGN1867-001-241219VJ-4BY
 •  Số ngày: 6 ngày
 •  Khởi hành: 24/12/2019 | 15:30
 •  Số chỗ còn nhận: 18
 • 15,490,000 đ
.